Menu

 

 

Vážení zákazníci,
aj keď sa snažíme o maximálne rýchle a pohodlné vybavenie všetkých vašich objednávok, ani my sa občas nevyhneme drobným komplikáciám. Vtedy postupujeme podľa nasledovného Reklamačného poriadku a sme vždy pripravení vyjsť Vám v ústrety na info@mojapeciatka.sk

 

 

POLYGRAFIA, s. r. o.
Zastúpená konateľkou Ing. Mariannou Glasnákovou
Javorová 3071/4, 010 07 Žilina, IČO: 51022478, DIČ: 2120566195, IČ DPH: SK2120566195
Telefonický kontakt: +421 948 90 13 13
e-mail: info@mojapeciatka.sk
Spoločnosť je riadne zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 68327/L

 

 

R E K L A M A Č N Ý    P O R I A D O K

 

Článok I.
Úvodné ustanovenie

Spoločnosť POLYGRAFIA, s. r. o., IČO: 51 022 478, so sídlom Javorová 3071/4, 010 07 Žilina (ďalej len „POLYGRAFIA, s. r. o."), zastúpená konateľkou Ing. Mariannou Glasnákovou vydáva v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji tento Reklamačný poriadok, ktorý zabezpečuje jednotný a rýchly postup vybavovania reklamácií vád tovaru zakúpeného kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ cez eshop www.mojapeciatka.sk spoločnosti POLYGRAFIA, s. r. o.
Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Záručným listom pre tovar je nákupný doklad. Kupujúci je povinný ešte pred objednávaním tovaru oboznámiť sa so znením Reklamačného poriadku a znením Všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci svojím prevzatím tovaru od predávajúceho vyjadruje súhlas s reklamačným poriadkom.

 

Článok II.
Všeobecné ustanovenia

1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby.

2. Pokiaľ predávajúci kupujúcemu nevydá pri predaji tovaru záručný list, na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady postačuje doklad o kúpe vystavený predávajúcim a odovzdaný kupujúcemu.

3. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, ak je reklamovaný tovar doručovaný kupujúcemu poštou, alebo kuriérskou službou začína záručná doba plynúť od prevzatia tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

4. Predávajúci poskytuje na dodávaný tovar záručnú dobu, ktorá je 24 mesiacov, počas ktorej bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

5. Kupujúci je povinný bezodkladne po prijatí objednávky skontrolovať dodaný tovar, najmä či bol dodaný kompletný a nepoškodený.

6. Zodpovednosť za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, nevzniká, ak vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare po jeho prevzatí kupujúcim, alebo vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci najmä:
a) stratou pokladničného dokladu alebo faktúry umožňujúcej identifikovať oprávnenosť uplatnenia nárokov z vád,
b) neoznámením zjavných vád (poškodený obal) zo strany kupujúceho pri prevzatí tovaru od tretej strany (doručovacia spoločnosť),
c) oznámením zjavných vád uvedených zo strany predávajúceho (renovované predmety)
d) uplynutím záručnej doby tovaru,
e) mechanickým poškodením tovaru,
f) poškodením tovaru pri preprave vlastným dopravným prostriedkom,
g) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
h) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
i) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
j) poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami.

7. Záruka sa podľa zákona nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním veci a nemožno ju tak zamieňať so životnosťou výrobku.

8. Práva zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 

Článok III.
Práva kupujúceho zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, a to najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je oprávnený vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný.

2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť nová záručná doba od prevzatia nového tovaru.

3. Ak ide o odstrániteľnú vadu, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady (aspoň 3-tí krát) po oprave alebo pre väčší počet vád (aspoň 3 vady) tovar riadne užívať, je kupujúci oprávnený požadovať výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

4. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

5. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

6. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

7. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

9. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

10. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

 

Článok IV.
Spôsob uplatnenia reklamácie

1. Tovar zakúpený cez eshop www.mojapeciatka.sk je kupujúci oprávnený reklamovať na nasledovnej adrese:

POLYGRAFIA, s. r. o.
Javorová 3071/4
010 07 Žilina (ďalej len „reklamačná adresa")

2. Spolu s reklamovaným tovarom je kupujúci povinný predávajúcemu POLYGRAFIA, s. r. o. odoslať, príp. odovzdať tiež kópiu účtovného dokladu o kúpe reklamovaného tovaru ako aj popísať dôvod reklamácie v Reklamačnom formulári. V popise dôvodu reklamácie je kupujúci povinný určito a zrozumiteľne vymedziť reklamované skutočnosti, práva, ktoré si voči predávajúcemu POLYGRAFIA, s. r. o. zo zodpovednosti za vady uplatňuje a na ne bude tovar testovaný ako aj dátum prijatia tovaru, meno spotrebiteľa, adresu spotrebiteľa, telefonický kontakt, korešpondenčnú a emailovú adresu na účely komunikácie a bankové spojenie vrátane čísla účtu vo formáte IBAN, na ktorý požaduje vrátenie finančných prostriedkov. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a hygienicky nezávadný.

3. V prípade reklamácie realizovanej poštou, alebo kuriérskou službou Vám odporúčame zasielať tovar spolu s príslušnými dokladmi na reklamačnú adresu ako doporučenú zásielku zreteľne označenú slovom „REKLAMÁCIA". Upozorňujeme, že pri vrátení tovaru na dobierku takáto zásielka NEBUDE prijatá. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci predávajúcemu POLYGRAFIA, s. r. o. na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

4. Kupujúci je povinný hneď pri doručení tovaru skontrolovať jeho stav v prítomnosti dopravcu podľa faktúry. (neporušenosť pásky, poškodenie krabice, počet kusov balíkov). Kupujúci má právo neprevziať zásielku, ktorá sa nezhoduje s kúpnou zmluvou z dôvodu jej poškodenia či nekompletnosti. V prípade, že kupujúci prevezme od prepravcu takto poškodenú alebo nekompletnú zásielku, je kupujúci povinný popísať druh závady v preberacom protokole prepravcu.

5. Kupujúci je povinný okamžite informovať predávajúceho o poškodenom alebo neúplnom tovare na emailovú adresu: info@mojapeciatka.sk, spísať s prepravcom zápis o škode a bez zbytočného odkladu ho poslať emailom, alebo poštou na adresu predávajúceho. V prípade dodatočných reklamácií neúplnosti tovaru alebo vonkajšieho poškodenia zásielky má predávajúci právo preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

6. V prípade, ak kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi dokladom o kúpe a zakúpeným tovarom (v druhu alebo v množstve), alebo ak kupujúci neobdržal so zakúpeným tovarom správne vyplnený doklad o kúpe, je povinný ihneď, najneskôr však do 24 hodín po obdržaní zásielky o tejto skutočnosti informovať pracovníkov POLYGRAFIA, s. r. o. zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu info@mojapeciatka.sk. Pokiaľ tak nevykoná, a nahlási túto skutočnosť po uplynutí vyššie uvedenej lehoty, je na úvahe predávajúceho POLYGRAFIA, s. r. o., či takúto neskorú reklamáciu uzná alebo nie.

7. Kupujúci môže reklamovať iba vadný (chybný, poškodený) tovar a nemá nárok na výmenu tovaru, ktorý je bez vád. Tým nie je dotknuté právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 14 dní pri predaji tovaru na základe zmluve uzatvorenej na diaľku podľa zákona č. 102/2014 Z. z. Zákona o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

8. Reklamácia musí byť podaná písomne (pošta, kuriér) alebo emailom.

9. V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu tovaru. V prípade prepravy krehkého tovaru, odporúčame označiť zásielku príslušnými symbolmi.

10. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, predávajúci tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, ktorá musí obsahovať reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry a vyplnený reklamačný formulár. Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

11. Na darčeky k tovaru nemožno uplatniť reklamáciu.

12. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi prepravcu, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

 

Článok V.
Spôsob vybavenia reklamácie

1. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

2. O prijatí reklamácie je POLYGRAFIA, s. r. o. povinná vydať kupujúcemu potvrdenie. Potvrdením o prijatí reklamácie sa rozumie najmä kópia reklamačného protokolu so záznamom o prijatí reklamácie alebo kupujúcemu adresovaná správa obsahujúca písomné vyrozumenie o prijatí reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.

3. POLYGRAFIA, s. r. o. je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

4. O určení spôsobu vybavenia reklamácie je POLYGRAFIA, s. r. o. oprávnená informovať kupujúceho odoslaním správy na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.

5. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

6. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

7. Záručný a pozáručný servis zabezpečuje predávajúci.

8. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia a kópiu dokladu o vybavení reklamácie.

9. O vybavení reklamácie je POLYGRAFIA, s. r. o. povinná vydať kupujúcemu písomné potvrdenie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomným potvrdením o vybavení reklamácie sa rozumie kópia reklamačného protokolu so záznamom o vybavení reklamácie alebo kupujúcemu adresovaný list alebo email obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.

10. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu počas prvých 12 mesiacov, predávajúci môže reklamáciu vybaviť spôsobom odôvodnené zamietnutie iba na základe výsledku odborného posúdenia. Náklady na odborné posúdenie, ako aj všetky náklady súvisiace s odborným posúdením znáša počas prvých 12 mesiacov od kúpy výrobku vždy predávajúci, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia a ich úhradu nemožno od spotrebiteľa vyžadovať.

11. Ak je reklamácia uplatnená po uplynutí 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci ju môže vybaviť spôsobom odôvodnené zamietnutie aj bez odborného posúdenia. V tomto prípade je však osoba, ktorá reklamáciu vybavila (predávajúci, ním poverený zamestnanec alebo určená osoba), povinná poskytnúť spotrebiteľovi informáciu o tom, kam môže výrobok poslať na odborné posúdenie.

12. Odborné posúdenie môže vypracovať znalec, autorizovaná, notifikovaná alebo akreditovaná osoba, alebo určená osoba.

13. Ak spotrebiteľ pošle takýto výrobok na odborné posúdenie a odborným posúdením preukáže, že výrobok má vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci, môže reklamáciu znova uplatniť. Znova uplatnenú reklamáciu predávajúci nemôže zamietnuť, ale musí ju vybaviť iným spôsobom, ako je odôvodnené zamietnutie, teda odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku alebo vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku.

14. Z hľadiska nákladov, ak spotrebiteľ zašle výrobok na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša vždy predávajúci, teda počas celej dĺžky záručnej doby bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.

15. Ak je však výrobok zaslaný na odborné posúdenie inej ako určenej osobe, teda znalcovi alebo autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady je predávajúci povinný uhradiť spotrebiteľovi iba v prípade, ak odborné posúdenie preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu, a to v lehote do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie.

16. Ak sa však odborným posúdením preukáže, že zodpovedný za vady je spotrebiteľ, tak všetky náklady hradí spotrebiteľ sám.

17. Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS"). Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým POLYGRAFIA, s. r. o. vybaví jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že POLYGRAFIA, s. r. o. porušila jeho práva, má právo obrátiť sa na POLYGRAFIA, s. r. o. so žiadosťou o nápravu. Ak POLYGRAFIA, s. r. o. žiadosť kupujúceho zamietne, alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie, má kupujúci právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS") v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „Návrh"). ARS sa netýka sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjektom ARS je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná právnická osoba zapísaná do zoznamu subjektov ARS vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo"). Návrh môže kupujúci podať u subjektu ARS v listinnej podobe, v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice; Návrh môže kupujúci podať aj prostredníctvom formuláru dostupného na webovom sídle SOI www.soi.sk. ARS vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou je bezodplatné, iný subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Subjekt ARS ukončí ARS v zásade do 90 dní odo dňa jeho začatia.

Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom nasledujúceho odkazu na platformu alternatívneho riešenia sporov https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage,

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/.

 

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

1. Na právne vzťahy upravené týmto reklamačným poriadkom sa vzťahujú právne predpisy platné na území Slovenskej republiky. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje len na vzťahy, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na všetky zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom prostriedkov komunikácie ako je najmä eshop, adresovaný list, adresovaná tlačovina, neadresovaná tlačovina, ponukový katalóg, inzercia v tlači s formulárom objednávky, automatické telefónne zariadenie, telefón, videofón, fax, videotex (mikropočítač a televízna obrazovka) s klávesnicou alebo obrazovkou reagujúcou na dotyk, rozhlas, televízia pri predaji cez telefón alebo elektronická pošta, ak je ich predmetom predaj tovaru alebo poskytnutie služby spoločnosťou POLYGRAFIA, s. r. o.

3. Spoločnosť POLYGRAFIA, s. r o. si vyhradzuje právo na zmenu tohto Reklamačného poriadku. Zmena reklamačného poriadku je účinná odo dňa umiestnenia jeho nového znenia na internetovej stránke www.mojapeciatka.sk.

Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39

 

Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 27. 11. 2022.

Anketa

Čo by ste vylepšili na našom eshope?

Potrebujete poradiť?

Neváhajte nás kontaktovať

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať