Menu

 

Všeobecné obchodné podmienky

SPOLOČNOSTI

POLYGRAFIA, s. r. o.

PRE eSHOP

www.mojapeciatka.sk

 

Aj keď sa snažíme o maximálne rýchle a pohodlné vybavenie všetkých Vašich objednávok, ani my sa občas nevyhneme drobným komplikáciám. Vtedy postupujeme podľa nasledovných Obchodných podmienok a sme vždy pripravení vyjsť vám v ústrety na info@mojapeciatka.sk

 

1. Predmet úpravy a definície

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej VOP alebo obchodné podmienky) upravujú vzájomné vzťahy medzi predávajúcim (spoločnosť POLYGRAFIA, s. r. o., ďalej len predávajúci) a kupujúcim (ďalej len kupujúci) v oblasti predaja tovaru rôzneho druhu, predovšetkým pečiatok.
Vystavením objednávky kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s obchodnými podmienkami, ktorých neodlučiteľnou súčasťou je reklamačný poriadok, a zároveň s týmito podmienkami súhlasí.
Pojmy definované v tomto článku, majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.

 

1.1 Kupujúci je podnikateľ, alebo spotrebiteľ.

Podnikateľ je:
• osoba, ktorá je riadne zapísaná v obchodnom registri (obchodná spoločnosť)
• osoba, ktorá je zapísaná v živnostenskom registri a podniká na základe živnostenského oprávnenia
• osoba, ktorá podniká na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa špecifických predpisov (patria sem napríklad osoby v slobodnom povolaní, advokáti atď.)
• osoba prevádzkujúca poľnohospodársku výrobu, zapísaná do príslušnej evidencie podľa špecifických predpisov.
Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je podnikateľom, vyslovene neupravené týmito Obchodnými podmienkami, ani dodatočnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj s ním súvisiacimi predpismi.
Kupujúci si je zároveň vedomý toho, že kúpou produktov z obchodnej ponuky predávajúceho mu nevznikajú a neprináležia nijaké práva na používanie obchodného názvu, firemného loga, registrovanej značky, patentov predávajúceho a ani ďalších firiem, ak nebolo osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Spotrebiteľ je:
• fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo služby a pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
Pri začatí obchodných vzťahov spotrebiteľ odovzdáva predávajúcemu len kontaktné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre bezproblémové uskutočnenie objednávky, respektíve údaje, ktoré si želá uviesť na nákupných dokladoch.
Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vyslovene neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ani dodatočnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj s ním súvisiacimi predpismi v znení neskorších predpisov.

 

1.2 Predávajúcim sa rozumie právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Informácie o predávajúcom:
Spoločnosť:
POLYGRAFIA, s. r. o.
Sídlo: Javorová 3071/4, 010 07 Žilina

IČO: 51022478
DIČ: 2120566195
IČ DPH: SK2120566195

Predávajúci je platcom DPH podľa §4 zákona o DPH.
Predávajúci je zároveň platcom DPH podľa §7 zákona o DPH pre nadobúdanie tovarov z iných členských štátov v tuzemsku.
Predávajúci je zároveň platcom DPH podľa §7a zákona o DPH pre prijímanie alebo dodávanie služby z/do iného členského štátu.


Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK23 0900 0000 0051 3374 3601
BIC SWIFT kód GIBASKBX

Spoločnosť je riadne zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 68327/L

Kontakt na zákaznícku linku počas pracovaných dní od 8:00 – 16:00
Mobil: +421 948 90 13 13
Email: info@mojapeciatka.sk

Osoba zodpovedná za prevádzku obchodu: Ing. Marianna Glasnáková

Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39

Spoločnosť je riadne registrovaný výrobca neobalových výrobkov, ktorého povinnosti si plní prostredníctvom spoločnosti NATUR-PACK, a.s.

 

1.3 E-Shop je internetový obchod prevádzkovaný predávajúcim a reprezentovaný súborom internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na doméne www.mojapeciatka.sk za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku.


1.4 Registrácia Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania E-shopu, avšak spájajú sa s ňou určité výhody, ktoré poskytuje POLYGRAFIA, s. r. o. (jednoduchší nákupný proces pri opätovnom nákupe, možnosť sledovať stav svojich objednávok.


1.5 Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci najmä osobné údaje kupujúceho, fakturačnú adresu, adresu doručenia, pokiaľ je odlišná od fakturačnej adresy, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru s DPH, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.


1.6 Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.mojapeciatka.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov tovaru, rozmery) a informáciu o aktuálnej cene s DPH. 


1.7 Kúpna zmluva
Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná spoločnosti POLYGRAFIA, s. r. o. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.mojapeciatka.sk a jeho odoslaním cez E-shop.
Kupujúci môže objednávku pred odoslaním skontrolovať, poprípade ju opraviť alebo úplne zrušiť.
Objednávka obsahuje tiež:
• vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,
• vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy,
• udelenie vedomého súhlasu spolu s vyhlásením, že bol poučený o tom, že udelením tohto súhlasu stráca po úplnom poskytnutí textového/obrazového štočku právo na odstúpenie od zmluvy, nakoľko sa tento tovar podľa Zákona o zásielkovom predaji č. 108/2000 v znení neskoších predpisov § 12 odsek 5 bod c považuje za tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa, na ktorý spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy. Tým nie je dotknuté právo na reklamáciu. Tento súhlas sa netýka ostatných tovarov a služieb, ktoré je možné opätovne predať akémukoľvek inému klientovi.
• udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov") a týmito VOP a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj osobné údaje oprávnenej osoby, že tak robí iba s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, ktorý je spôsobilý POLYGRAFIA, s. r. o. kedykoľvek na požiadanie preukázať.
• vyhlásenie o tom, že je starší ako 16 rokov.
• vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

K uzavretiu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť POLYGRAFIA, s. r. o. dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „kúpna zmluva", alebo tiež „zmluva") dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti POLYGRAFIA, s. r. o. Dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky prostredníctvom emailu na emailovú adresu kupujúceho. Toto potvrdenie nemá vplyv na vznik zmluvy. Kúpna zmluva vzniká záväzným súhlasom predávajúceho kupujúcemu s uvedeným návrhom kúpnej zmluvy. Vzniknutú kúpnu zmluvu, ktorá obsahuje dohodnutú ceny, je možné zmeniť alebo zrušiť iba na základe dohody strán, poprípade na základe zákonných dôvodov.
Objednávka zaniká odmietnutím objednávky zo strany POLYGRAFIA, s. r. o. Predávajúci je oprávnený stornovať objednávku alebo jej časť, ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (chybné telefónne čísle, nedostupný, neodpovedá na e-maily a pod.), tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú výšku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na adresu alebo na účet do 15 pracovných dní.
Spoločnosť POLYGRAFIA, s. r. o. je oprávnená odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.
Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (ďalej len „potvrdenie objednávky") je včasné písomné vyhlásenie potvrdenia objednávky predávajúceho adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť predávajúci potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Včasné potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti POLYGRAFIA, s. r. o. neznamenajú potvrdenie objednávky.
Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok POLYGRAFIA, s. r. o. dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.
Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti POLYGRAFIA, s. r. o.. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je spoločnosť POLYGRAFIA, s. r. o. povinná prijať.
Uzavretá kúpna zmluva je archivovaná u predávajúceho za účelom jej úspešného naplnenia a nie je sprístupnená tretím stranám, ktoré nie sú na zmluve zúčastnené.
Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú pri plnení kúpnej zmluvy, sa riadia výhradne platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Riešené budú príslušnými súdmi Slovenskej republiky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

 

2. Informácie o tovare

Spotrebiteľ má možnosť sa oboznámiť v obchode pred nákupom ako aj v jeho priebehu s týmito informáciami o tovare ponúkanom predávajúcim:
• názov, hlavné charakteristiky tovaru a služieb, prípadne ďalšie údaje podľa povahy tovaru/služby potrebné k jeho jednoznačnej identifikácii, označenie „značky"
• celkovú cenu tovaru/služby v EUR s DPH
• všetky ďalšie poplatky ako napr. poštovné a balné, cena za darčekové balenie a pod.,
• informácie o prípadných obmedzeniach spojených s dodaním tovaru v zmysle §4 bod 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho č. 102/2014 Z. z.,
• dobu platnosti akčnej ponuky alebo akčnej ceny, pokiaľ je táto doba rovnaká pre všetky tovary, môže byť uvedená súhrnne vo Všeobecných obchodných podmienkach,
• informáciu o dodacej lehote. Pokiaľ je táto lehota rovnaká pre celé skupiny tovarov (tovar „skladom" alebo „na objednávku", môže byť uvedená súhrnne vo všeobecných obchodných podmienkach. Na začatie plnenia zmluvy dodania personalizovaného tovaru s údajmi, ktoré kupujú zadal na požiadanie pri svojej objednávke skôr ako 14 dní po prijatí objednávky (vzniku zmluvy na diaľku), je vyžadovaný samostatný vedomý súhlas spotrebiteľa spolu s vyhlásením spotrebiteľa, že bol poučený o tom, že udelením výslovného súhlasu stráca po úplnom poskytnutí služby/tovaru právo na odstúpenie od zmluvy.

Kúpna cena

Predávajúci POLYGRAFIA, s. r. o. JE PLATCOM DPH podľa §4, §7 a §7a zákona o DPH.
Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení odoslania objednávky. Kúpna cena je stanovená v mene Euro s DPH.
Všetky uvedené ceny sú zmluvné. V internetovom obchode sú vždy platné a aktuálne ceny. Predávajúci má výhradné právo meniť ceny v prípade, ak došlo k omylu nesprávne zadanej výrazne nízkej ceny. Kupujúci je v takomto prípade ihneď informovaný a má právo odstúpiť od zmluvy.
Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolí.
Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti POLYGRAFIA, s. r. o.
Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti POLYGRAFIA, s. r. o. Pri platbe na účet spoločnosti POLYGRAFIA, s. r. o. sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí byť pripísaná platba priradená k jeho objednávke. V takom prípade je potrebné kontaktovať predávajúceho prostredníctvom emailu info@mojapeciatka.sk.
Pri platení cez internet banking pomocou platobných nástrojov bánk zadáva kupujúci všetky platobné údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a spoločnosť POLYGRAFIA, s. r. o. neprichádza s platobnými údajmi kupujúceho do styku. Spoločnosť POLYGRAFIA, s. r. o. obdrží výlučne informáciu o úspešnosti transakcie. Za použitie platobných nástrojov bánk spoločnosť POLYGRAFIA, s. r. o. neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky.

Predávajúci si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny za tovary a služby v prípade, že bude omylom zverejnená príliš nízka kúpna cena. Pre naplnenie kúpnej zmluvy bude v takomto prípade potrebný súhlas obidvoch zmluvných strán. V prípade, že kupujúci nebude súhlasiť s novou vyššou cenou, budú mu bez nároku na čiastočné (alikvótne) plnenie dodania tovarov a/alebo služieb vrátené prostriedky, ktoré vynaložil na úhradu objednávky.

 

3. Informácie o procese objednania, dodacie podmienky

Spotrebiteľ má možnosť sa kedykoľvek (skôr ako začne nakupovať, v priebehu nákupu ako aj po uzavretí zmluvy) oboznámiť s informáciami o spôsobe vykonania objednávky, hlavne so všeobecnými obchodnými podmienkami. Po odoslaní objednávky zo strany kupujúceho, dostane kupujúci obratom informáciu iba o doručení objednávky predávajúcemu. To, či predávajúci príjme túto objednávku, a tým sa zaviaže jej vyhotovením v dohodnutom objeme, čase a cene, až následne predávajúci potvrdí písomným prijatím tejto objednávky, prípadne zamietne jej zrušením. 

Predávajúci si vyhradzuje právo na odmietnutie akejkoľvek objednávky z akéhokoľvek dôvodu (najmä však chyby v systéme; mylný prepočet cien, ktorý by spôsobil objednávku neekonomickou, prípadne až stratovou; príliš veľký objem tovaru, pre ktorý je potrebné dohodnúť špecifické podmienky dodania; nedostupnosť tovaru a pod.) V takom prípade predávajúci navrhne kupujúcemu úpravu objednávky, o čom musí kupujúceho upovedomiť a požiadať o jeho písomné odsúhlasenie. Odsúhlasením sa považuje aj zaplatenie prepočítanej sumy. V prípade odsúhlasenia zo strany kupujúceho bude objednávka upravená a následne prijatá; v prípade zamietnutia zmien v objednávke zo strany kupujúceho, bude objednávka stornovaná bez akýchkoľvek poplatkov, teda zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa ruší a každá strana je povinná vrátiť druhej strane, čo obdržala - jedná sa najmä o prípad platby vopred zo strany kupujúceho. V prípade, že kupujúci využije možnosť platby vopred pri zadávaní objednávky, túto platbu vykonal a platba bola pripísaná na účet predávajúceho a došlo k stornovaniu objednávky pre spomínaný prípad zamietnutia zo strany predávajúceho, je predávajúci povinný túto zaplatenú sumu bezodkladne vrátiť kupujúcemu na rovnaké číslo účtu, z ktorého bola platba vykonaná (najneskôr však do 7 dní). 

Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho platia osobitné podmienky, ktoré sú upravené v bode 5. Odstúpenie od zmluvy.

 

Objednávku je možné uskutočniť nasledovnými spôsobmi:

• Prostredníctvom internetového obchodu na www.mojapeciatka.sk (ďalej len "e-shop")
• Prostredníctvom emailovej adresy info@mojapeciatka.sk

Predávajúci zároveň odporúča kupujúcemu vykonávať objednávky cez e-shop internetového obchodu na adrese www.mojapeciatka.sk, ktorý je v prevádzke 24h denne, 7 dní v týždni.
V prípade úhrady bezhotovostným prevodom, sa tovar expeduje najskôr v deň pripísania finančných prostriedkov na účet predávajúceho v závislosti od skladových zásob uvedených na eshope).

AUTORSKÉ PRÁVA

Kupujúci prehlasuje, že ním predložené podklady nijako neporušujú autorské a/alebo s nimi súvisiace práva.

 

3.1 Preprava

Tovar zasielame prostredníctvom spoločnosti Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica alebo 

prostredníctvom spoločnosti Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka.

 
a) Slovenská pošta – doporučená listová zásielka
Do jedného pracovného dňa od podania zásielky na pošte (posielame 1. triedou) Vám bude objednávka doručená na Vami zvolenú adresu poštovým doručovateľom. Nemusíte sa viazať na doručovateľa, aby ste boli v určitý čas na adrese prítomní. Nechá Vám známy „žltý lístok", na základe ktorého si zásielku pohodlne vyzdvihnete na pobočke Slovenskej pošty v čase, ktorý Vám vyhovuje. Na výber máte 1450 pobočiek. Zásielka vás počká až 18 kalendárnych dní na zvolenej pošte, kde si ju počas otváracích hodín pobočky vyzdvihnete. Pri zvolení Dobierky platíte až pri preberaní zásielky (+ 2,50 € s DPH).

Doporučená listová zásielka - cena:
Do hmotnosti ...Doporučený list 1. Triedy D+1 (predajná cena v EUR)

   100 g ...2,80 € s DPH
   500 g ...3,10 € s DPH
1 000 g ...3,80 € s DPH
2 000 g ...4,70 € s DPH

 

Doporučená listová zásielka - cena:
Do hmotnosti ...Doporučený list 2. Triedy D+2 (predajná cena v EUR)

   100 g ...2,60 € s DPH
   500 g ...2,90 € s DPH
1 000 g ...3,60 € s DPH
2 000 g ...4,50 € s DPH

V prípade, že máte ťažšiu zásielku až do 5 kg, môžete využiť zaslanie prostredníctvom balíka na Vami zvolenú poštu alebo adresu, ktorý sa doručuje do dvoch pracovných dní od podania zásielky.


b) Slovenská pošta – balík na poštu (D+2)
Hmotnosť ...Balík na poštu D+2 (predajná cena v EUR)

do 5 000 g ...4,90 € s DPH

 

c) Slovenská pošta – balík na adresu (D+2)

Balík na adresu - cena: Hmotnosť Balík na adresu D+2 (predajná cena v EUR)

do 5 000 g ...5,90 € s DPH

 

d) Packeta – balík na výdajné miesto (zvyčajne D+1)

do 5 000 g ...5,90 € s DPH

Spoločnosť Packeta Slovakia s. r. o. vo svojich obchodných podmienkach negarantuje lehotu dodania zásielok, iba uvádza predpokladanú lehotu doručenia. Za skutočné doručenie zásielky prostredníctvom spoločnosti Packeta Slovakia s. r. o. spoločnosť POLYGRAFIA, s. r. o. ako predávajúci nenesie zodpovednosť.


Výňatok zo Všeobecných obchodných podmienok pre podnikateľov s účinnosťou od 01.09.2023:


„6.7. Zásielky sú doručované v rámci Lehoty dodania definovanej v Cenníku. Lehota dodania nie je garantovaná, tzn. že Packeta negarantuje deň ani čas doručenia Zásielok. Akékoľvek informácie vo vzťahu k Lehote dodania Zásielok (tzn. ku dňu a času ich doručenia), sú považované len za predpokladané, slúžia na informatívne účely a nie sú pre Packetu záväzné. Informácie o pohybe a výsledku dodania Zásielky je možné sledovať na stránke www.packeta.sk v časti – Sledovanie zásielky, alebo v mobilnej Aplikácii Packeta."

 


Cena prepravy sa riadi cenníkom, ktorý je aktuálny v priebehu dňa a v čase vystavenia objednávky. V košíku je automaticky počítaná systémom a navrhovaná vhodná cenová kategória podľa súčtu hmotností jednotlivých položiek, ktoré zákazník pridal do nákupného košíka.
Predávajúci si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu nákladov za doručenie, o čom musí kupujúceho bezprostredne informovať. Kupujúci má právo odmietnuť túto zmenu, na základe čoho sa od začiatku zruší celá objednávka a budú mu bezodkladne vrátené prípadné úhrady. O tejto zmene sa pojednáva najmä z dôvodu predaja ťažkých, krehkých a neskladných tovarov a tiež z dôvodu osobného doručovania vecí na vopred neurčené miesto, na základe čoho môžu byť prepravné náklady vyčísliteľné až dodatočne.
Kupujúci je povinný bezprostredne pri preberaní zásielky skontrolovať spolu s prepravcom stav zásielky (počet kusov objednaného tovaru, prípadné poškodenia obalov) podľa faktúry. Kupujúci má právo neprevziať zásielku v prípade, ak je poškodená, alebo neúplná. Ak kupujúci prevezme poškodenú, alebo neúplnú zásielku, je povinný poškodenie popísať v protokole prepravcu. V prípade, ak kupujúci zistí poškodenie zásielky až po jej prevzatí, je povinný o tejto skutočnosti informovať predávajúceho do 24 hodín prostredníctvom emailu na adrese info@mojapeciatka.sk. V prípade dodatočných reklamácií neúplnosti či poškodenia tovaru má kupujúci naďalej právo reklamovať dodaný tovar.

 

3.2 Lehoty na doručenie

Tovar zasielame a doručujeme podľa výberu kupujúceho.
Pokiaľ ste si zvolili platbu bankovým prevodom, čakáme na inkaso kúpnej ceny, ktorá z iných bánk môže prísť až na nasledujúci deň po dni úhrady, čo predĺži dobu dodania.
V prípade, že ste si ako spôsob platby zvolili dobierku, na platbu nečakáme a za tovar zaplatíte až pri jeho preberaní.
V prípade objednávky veľkého množstva tovaru Vás budeme kontaktovať ohľadom dohodnutia špeciálnych podmienok prepravy a platby.

 

3.3 Platba

Až do úplného zaplatenia kupujúcim ostáva tovar majetkom predávajúceho
a) Platba vopred – bankový prevod – bez poplatku
b) V hotovosti na dobierku – poplatok 2,50 € s DPH

 

3.4 Ďalšie dojednania

Spôsob ďalšej komunikácie so spotrebiteľmi po odoslaní objednávky sa vykonáva prevažne prostredníctvom emailu info@mojapeciatka.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle +421 948 90 13 13, kontaktná osoba Ing. Marianna Glasnáková.


V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní tovaru tretej osobe predávajúci vráti kupujúcemu jeho prípadne zaplatenú zálohu.


Pokiaľ deň objednávky pripadá na víkend alebo pracovné voľno, rozumie sa dňom spracúvania a odoslania objednávky najskôr najbližší nasledujúci pracovný deň.


Vo výnimočných prípadoch (dlhodobá nedostupnosť produktu, zlý grafický návrh, veľká zákazka) sa môže doručenie objednávky predĺžiť, o čom Vás naši pracovníci budú ihneď kontaktovať a navrhnú Vám najrýchlejšie riešenie.

 

 

4. Reklamácie

Reklamácie sa riadia naším Reklamačným poriadkom.
Reklamačný formulár nájdete tu.

 

5. Odstúpenie od zmluvy

Viac informácií o Vašom práve na odstúpenie od zmluvy TU, kde nájdete aj formulár pre odstúpenie od zmluvy.

 

6. Ochrana osobných údajov

Vaše súkromie si veľmi vážime, preto sa riadime týmito zásadami ochrany Vašich osobných údajov.

 

7. Doručovanie faktúr

Kupujúci pri vystavení objednávky udeľuje svojím súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň súhlas v súlade s ustanovením § 71 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov so zasielaním elektronických faktúr (ktoré sú zároveň dodacími listami na tovar) na emailovú adresu, ktorú kupujúci zadal v objednávke. Elektronická faktúra je v zmysle § 71 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov daňovým dokladom. Kupujúci potvrdzuje, že má výlučný prístup ku kontaktnému emailu pre zasielanie elektronických faktúr a predávajúci nezodpovedá za akýkoľvek únik informácií z emailu kupujúceho. V prípade nedoručenia elektronickej faktúry kontaktujte predávajúceho prostredníctvom emailovej adresy info@mojapeciatka.sk

Bezprostredne po prijatí objednávky zo strany predávajúceho bude v prípade výberu spôsobu platby vopred bezhotovostným prevodom kupujúcemu doručená predfaktúra s platobnými údajmi (nie je daňový doklad) na emailovú adresu zadanú v objednávke. Faktúra, daňový doklad, bude kupujúcemu v prípade platby vopred bezhotovostným prevodom doručená na emailovú adresu zadanú v objednávke po prijatí kompletnej sumy objednávky a v prípade platby na dobierku zaslaná fyzicky spolu so zásielkou, a teda dostupná ihneď po zaplatení a prevzatí danej zásielky.

 

8. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 20. 09. 2023 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.
Za spoločnosť POLYGRAFIA, s. r. o. schválila Ing. Marianna Glasnáková, konateľka spoločnosti.

Anketa

Čo by ste vylepšili na našom eshope?

Potrebujete poradiť?

Neváhajte nás kontaktovať

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať